President ti oprema kuhinju

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "PRESIDENT OPREMA TVOJU KUHINJU"

1. OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA Somboled d.o.o. Gakovački put bb 25000 Sombor, Srbija, matični broj:08067953, (u daljem tekstu "Organizator").

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom "PRESIDENT OPREMA TVOJU KUHINJU" (u daljem tekstu: "Konkurs") putem veb sajta Organizatora www.presidentsrbija.com (u daljem tekstu: veb sajt). Konkurs počinje 26.11.2020. godine u 12:00h i završava se 23.12.2020. godine u 23:59h. Organizator će dobitnike nagrada objaviti na President Fejsbuk i Instagram stranicama Konkursa - dobitnike nedeljenih nagrada najkasnije 7 dana od završetka nedelje, osim dobitnika nagrada u poslednjoj nedelji konkursa koje će objaviti najkasnije 30.12.2020.
Organizator zadržava pravo da, u slučaju neblagovremenog prijema računa na proveru, dobitnike konkursa objavi nakon više od 7 dana od dana završetka nedelje konkursa.
Konkurs se organizuje radi promocije proizvoda President pavlaka za kuvanje.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU 4.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.
Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs.
Učesnici u Konkursu prilikom aktiviranja naloga na veb sajtu Organizatoru dostavljaju broj telefona, ime i prezime, e-mail i adresu prebivališta. U slučaju da učesnik osvoji nagradu potrebno je da Organizatoru dostavi punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem.

4.2. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je:
- da kupi u bilo kom Maxi ili Shop&Go objektu na teritoriji Republike Srbije bilo koji President Pavlaka za kuvanje proizvod (u daljem tekstu „Pakovanje”)
- da Kod koji se nalazi na nefiskalnom isečku računa sačuva, te unese na President veb sajt konkurs.presidentsrbija.com (u daljem tekstu „Kod“)
- da sačuva račun o kupovini kao i nefiskalni deo isečka na kome se nalazi Kod.
Radi učestvovanja na Konkursu, nakon kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik ispoštuje sledeće korake:
4.2.1. Poseti veb sajt konkurs.presidentsrbija.com (u daljem tekstu: veb sajt)
4.2.2. Po ulasku na veb sajt, pročita i prihvati Pravila (potvrđuje da se slaže sa pravilima Konkursa u polju „Poruka”).
4.2.3. Nakon što prihvati pravila saglasno članu 4.2.2. ovih Pravila, u polju „Poruka” unosi kod sa nefiskalnog dela računa, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu.
4.2.4. Nakon unosa svakog ispravnog koda, u polju koje je predodređeno za unos fotografije postavi fotografiju računa i isečka na kome je kod. Na fotografiji treba da budu jasno vidljivi svi neophodni elementi: kada i gde je obavljena kupovina i šta je kupljeno, kao i sam kod.
4.2.5. U meniju koji se pojavi nakon unosa koda odabere Proizvod /Pakovanje (jedno ili više), koje će mu doneti određeni broj poena i to:
- 1 poen: President pavlaka za kuvanje 200g,
- 2 poena: President pavlaka za kuvanje 500g.
Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj kodova.
4.3. Učesnici će za nedeljne nagrade biti rangirani prema broju skupljenih bodova na rang listi (u daljem tekstu: Rang lista).
Učesnici će u svakom trenutku moći da provere svoj trenutni plasman isključivo putem Rang liste.
Svake nedelje izlazi nedeljna Rang lista Učesnika koji su, prema sakupljenom broju bodova (tokom trajanja Konkursa određene nedelje), zauzeli prvih petnaest mesta.
Imena ovih Učesnika biće objavljena na internet stranici Organizatora konkurs.presidentsrbija.com pod nazivom „Rang lista” i to u roku od 48h nakon završene nedelje (u daljem tekstu: nedeljna rang lista). Nagradne nedelje počinju:
I nedelja – od 26.11. u 12:00 časova do 02.12.2020. u 23:59:59
II nedelja - od 03.12. u 00:00 časova do 09.12.2020. u 23:59:59
III nedelja - od 10.12. u 00:00 časova do 16.12.2020. u 23:59:59
IV nedelja - od 17.12. u 00:00 časova do 23.12.2020. u 23:59:59
4.4. Najraniji datum izdavanja fiskalnog isečka može biti 26.11.2020. godine a najkasniji 23.12.2020 godine.
4.5. Nakon svake ponovne kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik pristupi Veb sajtu i isprati korake navedene u članu 4.2. Pravila.
4.6. Po završetku svakog nedeljnog ciklusa, nedeljni dobitnici se određuju na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova tokom te nedelje, kada će biti sačinjena i konačna Rang lista za proteklu nedelju.
Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane organizatora u roku od 72h po dostavljanju podataka iz člana 5. stav 2 i biće obavešteni da je potrebno poslati original fiskalne račune na uvid kao potvrdu kupovine i učešća na adresu: Communis DDB d.o.o, ul. Bulevar Oslobođenja 61, 11000 Beograd, u roku od 5 dana. Dobitnici nagrada mogu lično dostaviti original računa na navedenu adresu Communis DDB d.o.o. radnim danima u periodu od 9h do 17h.
4.7. U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj bodova, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u najkraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj bodova, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti vremena izdavanja svih fiskalnih isečaka.
4.8. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) na kome se nalazi kod koji je uneo na Veb sajt i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev prilikom preuzimanja nagrade.
4.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Veb sajta, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.
4.10. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

5. SAGLASNOST UČESNIKA SA PRAVILIMA Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem pravila Konkursa, saglasno tački 4.2.2. ovih Pravila, učesnici daju saglasnost da Organizator nagradnog konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na Konkursu i dodele nagrada za pobednike na Konkursu.
Učesnici u konkursu prilikom kreiranja svog naloga na Veb sajtu Organizatoru dostavljaju broj telefona, ime i prezime, email adresu i adresu prebivališta.
Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.
Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.
Učesnik koji želi da učestvuje u Konkursu mora prethodno prihvatiti pravila Konkursa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru aplikacije.
Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će pored Organizatora konkursa imati pristup i Communis DDB d.o.o, Beograd MB: 07819986, kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. VRSTA NAGRADA Ukupno se dodeljuje 41 (četrdesetjedna) nagrada na Konkursu, i to:
40 nedeljnih nagrada (po deset svake nedelje), za deset nedeljnih dobitnika. Nedeljne nagrade su, redom prema osvojenim poenima:
• Bosch Multipraktik
• Bosch Štapni mikser
• Metalac Ekspres lonac
• Metalac Tiganj
• 6 x President poklon paket
1 glavna nagrada za korisnika koji je sakupio najviše bodova u toku celog perioda nagradnog konkursa:
• Vaučer od 1,500 eur za uređenje kuhinje u Tehnomaniji

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA Na nagradnom konkursu nagrade osvaja 40 učesnika i to:
Nedeljne nagrade:
Po 10 učesnika svake nedelje koji su ostvarili najveći broj bodova osvajaju, redom, jedan multipraktik, jedan štapni mikser, jedan ekspres lonac, jedan tiganj i 6 President poklon paketa! Ukupno nedeljnih nagrada ima 40.
Nedeljnu nagradu učesnik može osvojiti samo jednom.
Glavna nagrada:
1 učesnik koji je osvojio najveći broj bodova tokom celog perioda nagradnog konkursa osvaja vaučer za opremanje kuhinje u Tehnomaniji u vrednosti od 1,500 eur. Dobitnik je dužan da dostavi Organizatoru fotografiju kuhinjske opreme za koju je iskoristio vaučer.
Učesnik može osvojiti i jednu nedeljnu i glavnu nagradu.

8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA Organizator obaveštava pobednike o pobedi na Konkursu na President Srbija Fejsbuk i Instagram stranicama.
Nagrađeni učesnici Konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja imena dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku od 5 dana od momenta kontaktiranja putem dostavljenog broja telefona, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrade dodeliti sledećim učesnicima sa najboljim rezultatom.
Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici pošalju original svojih računa, kao dokaz o kupovini, saglasno tački 4.6. ovih Pravila.

9. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi u okviru veb sajta.

10. PREKID KONKURSA Organizator će prekinuti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa nije mogao predvideti niti je na te okolnosti mogao uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora.
U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na veb sajtu konkurs.presidentsrbija.com

11. PRAVA I OBAVEZE Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA